Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Kierownik Referatu:
Grzegorz Rogos
Kontakt: tel. 76-72-43-429

Zadania Referatu:

 

 • przygotowywanie planów pracy oraz obsługi organizacyjnej zarządu powiatu;
 • prowadzenie czynności związanych obsługą sekretarską starosty, wicestarosty, etatowego członka zarządu powiatu i sekretarza powiatu;
 • związane z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji oraz organizacji obiegu dokumentów, w tym prowadzenia punktu obsługi interesantów,
 • koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli;
 • nadzor nad wykonaniem uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz terminowej realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne wniosków komisji rady powiatu, zapytań, interpelacji i wniosków radnych, a także ewidencjonowanie tych wystąpień;
 • ewidencjonowanie udzielanych przez zarząd powiatu oraz starostę upoważnień i pełnomocnictw oraz zawieranych przez powiat porozumień dotyczących prowadzenia lub przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji ogólnej i w sprawach powierzenia lub przyjęcia do realizacji zadań publicznych zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń starosty i ich publikowania w biuletynie informacji publicznej powiatu;
 • polityki kadrowej, spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, szkoleń i doskonalenia kadr sta­rostwa;
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników starostwa;
 • organizaca przygotowanie i przeprowadzanie wyborów powszechnych i referen­dów;
 • zapewnienie obsługi prawnej rady powiatu, zarządu powiatu i komórek organizacyjnych starostwa, w tym także w zakresie sprawowania zastępstwa sądowego przed sądami powszechnymi;
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych oraz biblioteki i archiwum starostwa;
 • koordynaca realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o udostępnianiu informacji publicznej przez poszczególne komórki organizacyjne starostwa;
 • realizaca zadań wynikających z przepisów dotyczących udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.