Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Kierownik Biura:
Anna SZEFFER

Kontakt: tel. 76-72-43-441


Zadania:

Do zakresu działania Biura Rady Powiatu należą sprawy:

 • obsługi kancelaryjno-biurowej Rady Powiatu, komisji rady i poszczególnych radnych,
 • organizacji sesji rady powiatu i posiedzeń komisji rady oraz zapewnienia należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie;
 • przygotowywania projektów planów pracy rady powiatu i komisji statutowych;
 • opracowywanie założeń budżetu powiatu w części dotyczącej funkcjonowania rady powiatu, sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w tym zakresie;
 • rejestracji uchwał rady powiatu, wniosków komisji, zapytań, interpelacji i wniosków radnych, przekazywania ich do realizacji komórkom organizacyjnym starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu,
 • prowadzenia teczek zespołów (klubów) radnych;
 • prowadzenia spraw osobowych radnych oraz pomocy radnym w wykonywaniu ich funkcji;
 • ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady powiatu;
 • gromadzenia dokumentacji klubów radnych;
 • prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do rady powiatu;
 • kompletowania i przygotowywania materiałów pod obrady sesji, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady powiatu;
 • organizowania szkoleń radnych w oparciu o ustalenia przewodniczącego rady powiatu;
 • udostępniania dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący rady, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 • przesyłania uchwał rady powiatu organom nadzoru prawnego oraz do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.