Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
 2. regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych;
 4. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;
 5. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 6. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
 11. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;
 12. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 13. piętrzenie wody podziemnej.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 1. gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 2. wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
  • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

 1. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
 2. postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
 4. przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
 5. wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
 6. odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
 7. roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
 8. wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Podstawa prawna:

 • art. 122 ust. 1 i 2 oraz art.123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 2015r. poz.469 z późn.zmianami),
 • art.181 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 2013 r. poz. 1232 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 233 poz.1988 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2015, poz 1456)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Do wniosku dołącza się:

 1. operat wodnoprawny,
 2. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.

Zgłoszenie zawiera:

 1. oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
 2. określenie:
  • celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,
  • wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
 3. opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
 4. termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
 2. odpowiednie szkice lub rysunki;
 3. oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
 4. zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

Zgłoszenia, o którym mowa należy dokonać minimum 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi.

Opłata za pozwolenia wodnoprawne : 217 zł (opłata skarbowa) + 17 zł w przypadku pełnomocnictwa Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697

Termin załatwienia sprawy:

pozwolenia wodnoprawne - do 2 miesięcy

zgłoszenia - do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Tryb odwoławczy:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Legnickiego

Kontakt:

Pani Małgorzata Kubica tel. nr 76/72-43-421

 

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

1) szczególne korzystanie z wód;

2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonanie urządzeń wodnych;

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;

5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10)rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;

11)wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;

12)długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

13)piętrzenie wody podziemnej.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,

2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,

3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie

- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3art. 88l ust. 2.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;

2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;

3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;

4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;

5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;

6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;

7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;

8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.Podstawa prawna:

 • art. 122 ust. 1 i 2 oraz art.123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 2015r. poz.469 z późn.zmianami),

 • art.181 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 233 poz.1988 ze zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2015, poz 1456)


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Do wniosku dołącza się:
1) operat wodnoprawny,
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.Zgłoszenie zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,

b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;

3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;

4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;

3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

Zgłoszenia, o którym mowa należy dokonać minimum 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi.Opłata za pozwolenia wodnoprawne : 217 zł (opłata skarbowa) + 17 zł w przypadku pełnomocnictwa Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697

Termin załatwienia sprawy:

pozwolenia wodnoprawne - do 2 miesięcy

zgłoszenia - do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Tryb odwoławczy:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Legnickiego

Kontakt:

Pani Małgorzata Kubica tel. nr 76/72-43-421