Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

 Podstawa prawna:

 • art. 180, art. 180a, art. 181, ust. 1 p. 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) – p.o.ś.,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923)

 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się jeżeli odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli w wyniku jej eksploatacji wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a p.o.ś. obejmuje wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Uzyskanie tych zezwoleń podlega również opłacie skarbowej. (opłata za pozwolenie + opłata za zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie).

 

Wniosek powinien zawierać :

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b p.o.ś.;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy jest to nowa instalacja;
 17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 18. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 22. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 23. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek, o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 p.o.ś..

Załączniki:

 1. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji i terenu, na którym się ona znajduje,
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady, jeżeli jest on inny niż miejsce wytwarzania odpadów;
 4. jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
 6. w przypadku kwalifikacji do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw wypełnione oświadczenie o przynależności do tej grupy;
 7. oświadczenie o klasyfikacji przedsięwzięcia.

Opłata:

Należną opłatę :

 • 506 zł - dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie,
 • 2011 zł - dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo
  uiszcza się:
  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30,
  • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego, Getin Noble Bank S.A., Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001.

 Termin i sposób załatwienia:

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego; w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska, pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa),
tel. 76 72 43 419.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333,
tel. 76 72 43 419.