Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

 

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań minionego roku. W sobotę 14 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach spotkali się samorządowcy, przedstawiciele klubów i szkół z powiatu legnickiego biorących udział w Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi w 2016 roku. Zmagania sportowców w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi organizowane są od 2006 r., głównie dzięki finansowemu wsparciu powiatu legnickiego.

 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku.

Szczegóły w załączniku.

herb   W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z wzorem oferty wraz z dołączonymi do niej objaśnieniami. Poniżej zamieszczamy wzór nowej oferty z objaśnieniami.

KOMUNIKAT

dotyczy: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjętego do realizacji przez Powiat Legnicki w 2017 roku, na podstawie Uchwały Nr 94/353/2016 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

Koniec roku jest okazją do podsumowania tego co było i tego, co chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącym Nowym 2017 roku. Z tej okazji, podczas uroczystego spotkania, podziękowania za sumienną i dobrą pracę w roku 2016 oraz życzenia pomyślności, zdrowia i wszelakiej obfitości pracownikom wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu i ich rodzinom złożyli: Aleksander Kostuń Przewodniczący Rady Powiatu oraz Janina Mazur - Starosta Legnicki, w imieniu własnym oraz Krzysztofa Sowińskiego – Wicestarosty Legnickiego, Etatowego Członka Zarządu Kazimierza Burtnego i pozostałych członków Zarządu Jana Krawczyka, Zbigniewa Kądziołki.

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 28 grudnia, było okazją do złożenia podziękowań i życzeń dla jej członków. W imieniu władz powiatu legnickiego uczynił to wicestarosta Krzysztof Sowiński. Podczas posiedzenia członkowie Rady podsumowali działalność Rady w roku 2016 i przyjęli Ramowy Plan Pracy na rok 2017.

Współpacujemy