Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

OSTRZEŻENIE – burze z gradem 2/3.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Radziejowie oraz w Szkole Muzycznej w Radziejowie.

Festiwal jest formą popularyzacji piosenki francuskiej, a także ma na celu przyczynić się do umocnienia przyjaźni między narodem francuskim i polskim oraz pomóc nawiązać wzajemne kontakty między miłośnikami piosenki i stworzyć możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów.

W czwartek 2 marca br. odbyła się XXIII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Była to sesja nadzwyczajna, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na rok 2017 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu legnickiego. Obowiązkiem stawienia się przed komisją lekarską objęci są mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. W tym roku objętych obowiązkiem stawienia się przed Komisję wojskową jest 303 osoby. Starosta Legnicki Janina Mazur odwiedziła komisję lekarską i rozmawiała z jej członkami o działaniach i przebiegu kwalifikacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok". W związku z tym, zaprasza się wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Ponad sto osób przybyło do siedziby władz powiatu legnickiego na promocję książki pt.„Pamiętnik pokoleń”. Publikacja wydana przez powiat legnicki powstała z prac nadesłanych na powiatowy konkursu literacki „Nasza ziemia nasz dom –pamiętnik pokoleń”, który został ogłoszony z okazji 70 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Jego ideą było: po pierwsze zmobilizowanie młodzieży do poznania, bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w latach 40. Oprócz laureatów konkursu literackiego, ich rodziców, babć i dziadków w wydarzeniu udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Krzysztof Sowiński, etatowy Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, Halina Kiliś członek Komisji oceniającej prace konkursowe nauczycielka w Powiatowym Zespole Szkól w Chojnowie, Mirosław Zaguła - redaktor prowadzący, reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”. Podczas spotkania bardzo ciekawą prelekcję na temat historii wysiedleń wygłosił Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

W dniu wczorajszym, 09.02.2017 r., odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Legnickiego. XXII posiedzenie otworzył, witając wszystkich zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Miłym akcentem przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad było wręczenie przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Stanisławę Pakos, która pełni również funkcję Przewodniczącej Powiatowego Zrzeszenia LZS i Mieszkańców Wsi, pamiątkowych statuetek jako podziękowań za pomoc i zaangażowanie w organizacji Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w roku 2016 radnym: Jackowi Mazurowi oraz Łukaszowi Lichocie. Podziękowania otrzymał również Wicestarosta Krzysztof Sowiński, który z kolei zaangażował się w pomoc i wsparcie Zespołu Ludowego „Michalinki” w nagraniu ich pierwszej płyty.

Współpacujemy