Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Dyrektor Wydziału:
Krystyna PATER
  Kontakt: tel. 76-72-43-410


Zadania Wydziału:

 • opracowywania projektu budżetu powiatu i planu finansowego starostwa oraz koordynacja w tym zakresie pracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu;
 • opracowywania układu wykonawczego budżetu na dany rok budżetowy;
 • współpracy przy opracowywaniu rocznego planu finansowego inwestycji powiatowych;
 • wykonywania funkcji dysponenta głównego budżetu powiatu, poprzez dysponowanie środkami budżetowymi dla dysponentów tego budżetu oraz dla jednostek organizacyjnych powiatu, a także bezpośredniego wydatkowania środków na finansowanie niektórych zadań zgodnie z planem finansowym;
 • opracowywania okresowej sprawozdawczości, analiz i informacji z wykonania budżetu;
 • obsługi finansowo-księgowej powiatowych i państwowych funduszy celowych, funduszy pomocowych i sum depozytowych;
 • realizacji dochodów budżetowych skarbu państwa i powiatu, w tym ich przypis i odpis oraz windykacja, a w przypadku dochodów skarbu państwa rozliczanie z urzędem wojewódzkim;
 • rozliczeń podatku od towarów i usług;
 • opiniowania projektów aktów normatywnych oraz innych aktów wywołujących skutki finansowe,;
 • obsługi finansowo-księgowej poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa w zakresie realizowanych przez nie wydatków jako dysponentów budżetu powiatu;
 • obsługi kasowej starostwa;
 • związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru banku do pełnienia bankowej obsługi budżetu powiatu, obsługi kredytowej, lokowania wolnych środków finansowych oraz innych spraw z zakresu finansowego;
 • współpracy z bankami, urzędem skarbowym, regionalną izbą obrachunkową, zakładem ubezpieczeń społecznych, państwowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie bieżącej realizacji zadań;
 • z zakresu naliczania i wypłacania diet radnym powiatu, naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom starostwa oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • związane z przygotowaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie bieżącej realizacji zadań.