Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 Podstawa prawna:

 • art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) w zw. z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),

 Prowadzenie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie w zakresie transportu odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Zezwolenie na transport odpadów wydaje się na wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu z podaniem kodów klasyfikacji odpadów;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności;
 3. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
 4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Załączniki:

 1. w przypadku prowadzenia transportu odpadów niebezpiecznych – określenie czy i które z nich podlegają przepisom ADR - umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 882) oraz załączenie:
  1. zaświadczenia potwierdzającego, że planowane do wykorzystania pojazdy są przystosowane do transportu odpadów niebezpiecznych;
  2. dokumentów potwierdzających ukończenie przez kierowców, zatrudnianych do przewozu odpadów niebezpiecznych, kursu ADR
 2. jeżeli prowadzący transport nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata:

Należną opłatę :

 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na transport odpadów.
 • Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia - 50% stawki określonej od zezwolenia.
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego, Getin Noble Bank S.A., Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001.

 Termin i sposób załatwienia:

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na transport odpadów.

 Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego; w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska, pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa),
tel. 76 72 43 419.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333,
tel. 76 72 43 419.