Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( jednolity tekst Dz.U. Nr. 28, poz.145 z 2010 r.)
 • Zezwolenie w zakresie transportu odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.
 • Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002, Nr 199, poz. 1671),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 236 z 2002 r. poz. 1986)
 • Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923)

Wniosek powinien zawierać:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu z podaniem kodów klasyfikacji odpadów (Rozp. MŚ z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923)
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
 • wyszczególnienie środków transportu przewidzianych do przewozu odpadów. W przypadku odpadów niebezpiecznych należy uwzględnić przepisy ustawy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych i Umowy ADR
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów, należy podać:
  • sposób załadunku i jego zabezpieczenie,
  • rodzaje opakowań które mogą być wykorzystywane.
   Ponadto dołączyć:
  • kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów;
   W przypadku odpadów niebezpiecznych :
  • świadectwo dopuszczenia pojazdu do transportu towarów, licencje
  • zaświadczenia ADR przeszkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne (kopie);
  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów,

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie (kopie) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, REGON, NIP

Opłata:

 • 616 zł - opłata skarbowa

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego Getin Noble Bank S.A., nr konta: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Legnicy Pekao S.A. Oddział I Legnica , nr konta 32 124014731111001043433697

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Legnickiego

Kontakt:

tel. nr 76/72-43-419