Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:
Art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Instalacja:

a/ stacjonarne urządzenie techniczne,
b/ zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonym na terenie jednego zakładu,
c/ obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może powodować emisję.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie pozwolenia opracowany zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Termin załatwienia spraw: do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy)

Opłaty: opłata skarbowa uiszczona przed złożeniem wniosku i wydaniem decyzji

  • pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2011,00 zł
  • pozostałe pozwolenia 506,00 zł

(wpłata w kasie UM Legnica, Plac Słowiański 8, lub kasie tut. Urzędu w treści dowodu wpłaty: pozwolenie na emisje do powietrza)

Miejsce załatwienia sprawy:

  • złożenie wniosku -  parter Punkt Obsługi Interesantów
  • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Środowiska, Pani Małgorzata Kubica, pokój 334, III p, tel. 76/72-43-421,

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Legnickiego