Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Organizacje pozarządowe

7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach UMWD, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014" został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 128/498/2013 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014.

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji dotyczących przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014”.

NGO, które realizują zadania publiczne są zobowiązane (Art 4 ust. 1 pkt 5) przez ustawę o dostępie do informacji publicznej do prowadzenia własnego Biuletynu Informacji Publicznej w internecie.

Czym jest BIP? To specjalnie skonstruowany system teleinformatyczny spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń, w szczególności ustawy wspomnianej wyżej. Więcej na www.maszprawowiedziec.pl.

Teraz organizacje pozarządowe mogą skorzystać z oferty "nbip.pl dla ngo" za darmo. Wystarczy na stronie nbip.pl wypełnić formularz kontaktowy z danymi organizacji podając hasło "nbip.pl dla ngo". Liczba biuletynów dostępnych za darmo ograniczona.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przypomina, że w dniu 23 maja 2013 r. mija termin składania ofert w V naborze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

Idea konkursu pozostaje niezmienna od siedmiu lat, wciąż poszukujemy pełnych inwencji kobiet i mężczyzn, którzy zmieniają świat na lepszy. Nasza akcja promuje i nagradza kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Laureaci konkursu w Parku im. Edyty Stein we Wrocławiu zasadzą drzewka akacji i dębu, jako symbole ich wkładu w rozwój środowisk lokalnych Dolnego Śląska.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia ofert na realizację zadań publicznych (warsztaty z pisania ofert).

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników UMWD, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lipca 2012 r. w godzinach 900-1500 w Legnicy w KGHM Letia, ul. Rycerska 24-26 (sala Szafranowa), wejście od strony szklanej kopuły, w pobliżu Kościoła św. Jana.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

W sobotę 26 maja 2012 r. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 i mają charakter otwarty. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

W ramach realizowanego projektu Gender- trudne równania, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w administracji oraz w organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska do udziału w warsztacie zakresu stosowania zasad i zarządzania zgodnego z równym traktowaniem płci w swoim miejscu pracy.

Warsztat jest prowadzony przez dwóch trenerów, metodami aktywizującymi (praca w grupie, analiza przypadków). Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad.

Każdy uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego/jej udział i opis zrealizowanego programu.

Ramowy program warsztatu:

  • Równośd szans kobiet i mężczyzn- kontekst społeczny i historyczny
  • Narzędzia gender mainstreaming
  • Mechanizm stereotypizacji
  • Komunikacja równościowa – postawy asertywne i empatia w komunikacji interpersonalnej

Warsztat odbędzie się 21 grudnia w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65, w Sali konferencyjnej na Ip. w godzinach od 915 do 1545.