Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Uwaga!!! w dniu 2.05.2017r. urząd jest nieczynny

Organizacje pozarządowe

W ramach realizowanego projektu Gender- trudne równania, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w administracji oraz w organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska do udziału w warsztacie zakresu stosowania zasad i zarządzania zgodnego z równym traktowaniem płci w swoim miejscu pracy.

Warsztat jest prowadzony przez dwóch trenerów, metodami aktywizującymi (praca w grupie, analiza przypadków). Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad.

Każdy uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego/jej udział i opis zrealizowanego programu.

Ramowy program warsztatu:

 • Równośd szans kobiet i mężczyzn- kontekst społeczny i historyczny
 • Narzędzia gender mainstreaming
 • Mechanizm stereotypizacji
 • Komunikacja równościowa – postawy asertywne i empatia w komunikacji interpersonalnej

Warsztat odbędzie się 21 grudnia w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65, w Sali konferencyjnej na Ip. w godzinach od 915 do 1545.

Szanowni Państwo,

Fundacja Grejpfrut zaprasza do zamówienia i zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem równościowym. Zawarte w nim artykuły są niezbędne w pracy lidera/liderki społec

zności lokalnej, jak i w tworzeniu projektów uwzględniających równość szans.

Dolnośląska Akademia Gender wydała przewodnik równościowy. Zawarte w nim artykuły dotyczą szeroko rozumianego równouprawnienia obu płci na rynku pracy, jak i w komunikacji społecznej. Opis mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji ze względu na płeć pozwoli Ci zrozumieć specyfikę zjawiska, a także przyjąć właściwą postawę wobec przejawów nierówności, ponieważ zaproponowano w nim narzędzia gender mainstreaming, które należy wdrożyć w różne obszary życia.

Dzięki naszej publikacji zwiększysz swoją świadomość na temat polityki równościowej, poznasz sprawdzone rozwiązania w tym zakresie, a także poznasz stanowisko środowiska naukowego wobec  form feminatywnych (np. psycholożka, pedagożka) - czy należy ich używać, czy cokolwiek one zmienią w kwestii równości płci.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Badań Społecznych SONDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie badanie dotyczące możliwości uruchomienia funduszu poręczeniowo-pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (a więc m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) działających na terenie województwa dolnośląskiego. Badanie jest realizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat powstającego funduszu oraz rekomendacji dotyczących formalnych i organizacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania.

Państwa organizacja została wybrana spośród wszystkich działających na terenie województwa dolnośląskiego jako aktywnie działająca i posiadająca dużą wiedzę na temat potrzeb sektora. Rozmowa z Państwem pozwoliłaby więc nam zdobyć cenne i wartościowe informacje.

Chcielibyśmy zaprosić dwie osoby na wywiad grupowy - członka/członkinię zarządu oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe. Wywiad potrwa ok. godziny.

Zapraszamy na spotkanie w czwartek 4 sierpnia o godz. 13.00. Odbędzie się ono w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Zwracamy koszty dojazdu do wysokości dwudziestu złotych.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. Kwota dotacji w roku 2011 wyniesie 550.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie Odnowa Wsi Dolnośląskiej w 2011 r., w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, a także rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

W dniu 17 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

W dniu 15 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

W dniu 15 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. "Dotacje dla organizacji pozarządowych-nowe zasady" .

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszenia.

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2011 roku
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2011 rok.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2011 roku.
 5. Baza prowadzona jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach projektu „Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego” zaprasza do uczestnictwa w konferencji poświęconej wynikom diagnozy dolnośląskich organizacji pozarządowych, która odbędzie się 3 grudnia 2010r. w hotelu Radisson Blu, we Wrocławiu, przy ul. J.E. Purkyniego 10 (sala konferencyjna Akademia).

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów, sektora pozarządowego oraz niezależnych ekspertów. Przewidziano także dyskusję nad korzyściami wynikającymi z poszczególnych rozwiązań oraz potencjalnymi barierami utrudniającymi ich wdrażanie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz mapa dojazdu na miejsce konferencji.