Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo,

Fundacja Grejpfrut zaprasza do zamówienia i zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem równościowym. Zawarte w nim artykuły są niezbędne w pracy lidera/liderki społec

zności lokalnej, jak i w tworzeniu projektów uwzględniających równość szans.

Dolnośląska Akademia Gender wydała przewodnik równościowy. Zawarte w nim artykuły dotyczą szeroko rozumianego równouprawnienia obu płci na rynku pracy, jak i w komunikacji społecznej. Opis mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji ze względu na płeć pozwoli Ci zrozumieć specyfikę zjawiska, a także przyjąć właściwą postawę wobec przejawów nierówności, ponieważ zaproponowano w nim narzędzia gender mainstreaming, które należy wdrożyć w różne obszary życia.

Dzięki naszej publikacji zwiększysz swoją świadomość na temat polityki równościowej, poznasz sprawdzone rozwiązania w tym zakresie, a także poznasz stanowisko środowiska naukowego wobec  form feminatywnych (np. psycholożka, pedagożka) - czy należy ich używać, czy cokolwiek one zmienią w kwestii równości płci.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Badań Społecznych SONDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie badanie dotyczące możliwości uruchomienia funduszu poręczeniowo-pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (a więc m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) działających na terenie województwa dolnośląskiego. Badanie jest realizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat powstającego funduszu oraz rekomendacji dotyczących formalnych i organizacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania.

Państwa organizacja została wybrana spośród wszystkich działających na terenie województwa dolnośląskiego jako aktywnie działająca i posiadająca dużą wiedzę na temat potrzeb sektora. Rozmowa z Państwem pozwoliłaby więc nam zdobyć cenne i wartościowe informacje.

Chcielibyśmy zaprosić dwie osoby na wywiad grupowy - członka/członkinię zarządu oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe. Wywiad potrwa ok. godziny.

Zapraszamy na spotkanie w czwartek 4 sierpnia o godz. 13.00. Odbędzie się ono w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Zwracamy koszty dojazdu do wysokości dwudziestu złotych.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. Kwota dotacji w roku 2011 wyniesie 550.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie Odnowa Wsi Dolnośląskiej w 2011 r., w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, a także rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

W dniu 17 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

W dniu 15 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

W dniu 15 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. "Dotacje dla organizacji pozarządowych-nowe zasady" .

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszenia.

I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2011 roku
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2011 rok.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2011 roku.
  5. Baza prowadzona jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach projektu „Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego” zaprasza do uczestnictwa w konferencji poświęconej wynikom diagnozy dolnośląskich organizacji pozarządowych, która odbędzie się 3 grudnia 2010r. w hotelu Radisson Blu, we Wrocławiu, przy ul. J.E. Purkyniego 10 (sala konferencyjna Akademia).

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów, sektora pozarządowego oraz niezależnych ekspertów. Przewidziano także dyskusję nad korzyściami wynikającymi z poszczególnych rozwiązań oraz potencjalnymi barierami utrudniającymi ich wdrażanie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz mapa dojazdu na miejsce konferencji.

Na podstawie  § 7 ust. 1 Uchwały  Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011” został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 170/450/2010 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011.

W terminie od 9 września do 23 września br. podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu „Programu”. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl w zakładce „ogłoszenia inne” oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji w zakresie form współpracy, jak i planowanych do realizacji zadań w roku 2011.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia  24 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.