Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne

Do zakresu samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz spraw obronnych i obrony cywilnej, a w szczególności:

 1. merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego,
 2. bieżącej współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, jednostkami samorządu terytorialnego, właściwym wydziałem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innymi
  podmiotami w zakresie:
  1. gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących bezpieczeństwa oraz oceny zagrożeń występujących na obszarze powiatu,
  2. monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu,
  3. realizowania procedur reagowania w czasie zaistnienia miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych;
 3. zarządzania kryzysowego, w tym organizacji, obsługi i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dokumentowanie jego prac;
 4. utrzymania i funkcjonowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;
 5. koordynacji realizacji zadań obronnych oraz obrony cywilnej określonych dla powiatu w szczególnych przepisach prawa;
 6. organizowania przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do  najbliższego szpitala posiadającego prosektorium, w celu ustalenia przyczyny zgonu;
 7. powoływania lekarza do dokonania oględzin w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie;
 8. prowadzenia spraw z zakresu uzyskiwania pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z terytorium innego państwa;
 9. prowadzenia spraw związanych z wprowadzeniem zakazu urządzania imprez masowych na terenie powiatu;
 10. prowadzenia spraw z zakresu bieżącej współpracy z organizacjami kombatanckimi.