Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

 

Informacja telefoniczna:

 • prawa jazdy                 tel. 76-72-43-452,
 • rejestracja pojazdów tel. 76-72-43-453,
                                               76-72-43-454,
                                               76-72-43-455,
 • zajęcia pasa drogowego, przejazdy ponadnormatywne  tel. 76-72-43-487,
                                                                                                        tel. i fax  76-72-43-489,
 • zieleń, odszkodowania                                                             tel. 76-72-43-488,
 • zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty              tel. 76-85-49-809

 

Dyrektor Wydziału:
       Tel. 76-72-43-537

Zastępca Dyrektora Wydziału: Jerzy Filip
       Tel. 76-72-43-460

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział przyjmuje interesantów:

Poniedziałek od 800 do 1500
Wtorek od 800 do 1700
Środa od 800 do 1500
Czwartek od 800 do 1500
Piątek od 800 do 1300

We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy Getin Noble Bank s.a. 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Dróg należą sprawy:

 1. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
  1. prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
  2. wydawania profilu kandydata na kierowcę,
  3. wydawania, zatrzymywania, cofania, przywracania i wymiany uprawnień do kierowania pojazdami
  4. wydawania międzynarodowych praw jazdy, a także sprawozdawczość w tym zakresie,
  5. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne oraz kursy reedukacyjne,
  6. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, 
  7. udostępnianie danych i informacji kierowców oraz osób bez uprawnień uprawnionym podmiotom;
 2. w zakresie rejestracji pojazdów:
  1. prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
  2. rejestrowanie pojazdów,
  3. wyrejestrowanie pojazdów,
  4. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
  5. wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
  6. wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
  7. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
  8. kierowanie pojazdu na badania techniczne,
  9. czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
  10. udostępnianie danych i informacji o pojazdach i ich właścicielach uprawnionym podmiotom;
 3. w zakresie transportu drogowego:
  1. dokonywanie i skreślanie wpisu do rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  2. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  3. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
  4. dokonywanie i skreślanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru w tym zakresie,
  5. dokonywanie i skreślanie wpisu osób do ewidencji instruktorów oraz wydawanie im legitymacji,
  6. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców,
  7. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
  8. wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób i rzeczy oraz wypisów w tym zakresie,
  9. udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie lub cofanie licencji i wypisów w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  10. uzgadnianie, na wniosek prezydenta miasta na prawach powiatu lub marszałka województwa wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
  11. kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozu na potrzeby własne osób i rzeczy, a także w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób,
  12. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
  13. realizowanie zadań związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu,
  14. prowadzenie rejestrów projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
  15. przeprowadzanie kontroli w zakresie zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych;
 4. w zakresie realizacji zadań przypisanych zarządcy dróg powiatowych:
  1. wykonywania określonych odrębnymi przepisami przeglądów podstawowych i szczegółowych dróg i obiektów mostowych;
  2. prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenie danych technicznoeksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej;
  3. zlecania robót utrzymaniowych na sieci drogowej i obiektach mostowych, w tym planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzorowanie prawidłowości wykonania robót i uczestniczenie w odbiorach robót;
  4. ochrony dróg, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla dróg i budowy zjazdów na te drogi, naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, nadzorowanie realizacji uzgodnień i robót obcych w pasie drogowym;
  5. ochrony obiektów mostowych, w tym opiniowanie umieszczenia na nich urządzeń obcych;
  6. organizowania i kierowania pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, w tym sporządzanie planów operacyjnych, zabezpieczenie podstawowego sprzętu (piaskarki, pługi, itp.), zabezpieczenia materiałowego do zwalczania śliskości oraz ochrony biernej przed zaśnieżeniem oraz zapewnienie łączności i sprawnego przebiegu informacji;
  7. kierowania przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych;
  8. nadzorowania prac drogowej służby liniowej na drogach i obiektach mostowych;
  9. wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub obiektu mostowego oraz bezpieczeństwo ruchu;
  10. zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
  11. dysponowania pojazdami, maszynami, urządzeniami i sprzętem eksploatowanym przez DSL, prowadzenie ewidencji kart drogowych, raportów pracy sprzętu i ich rozliczanie;
  12. współpracy z organami administracji państwowej i samorządami oraz innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania dróg i obiektów mostowych;
  13. utrzymywania przejezdności dróg;
  14. organizowania i wykonywania prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością dróg i obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego, polegających na:
   • w zakresie robót mostowych:
    • utrzymaniu czystości na mostach, w tym koszeniu trawy na stożkach oraz oczyszczaniu przestrzeni pod mostami,
    • awaryjnej wymiany oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych,
    • współudziału w ochronie obiektów w okresie zimowym i spływu lodu oraz powodzi,
    • drobnych robót utrzymaniowych w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
   • w zakresie robót drogowych:
    • utrzymaniu w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających, wymianie pojedynczych elementów oznakowania i zabezpieczających,
    • naprawie pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
    • wykonywaniu drobnych robót na poboczach, w tym uzupełnianiu rozmytego korpusu drogi, likwidacji zastoisk wodnych,
    • wykonywaniu w trybie awaryjnym prac przywracających drożność urządzeń odwadniających,
    • utrzymaniu czystości pasa drogowego poprzez usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy, względnie ich oznakowanie,
    • wykonywaniu prac pielęgnacyjnych zadrzewienia i zieleni przydrożnej podyktowanych względami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  15. wykonywania mostowych robót zabezpieczających oraz robót o charakterze awaryjnym;
  16. odpowiednie oznakowanie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć;
  17. utrzymania rezerwy oznakowania niezbędnego do oznakowywania zdarzeń na drogach, bądź wyznaczania objazdów;
  18. pomocy w pracach związanych z pomiarami na drogach, w tym zbieraniu informacji dla potrzeb ewidencji dróg i obiektów mostowych;
  19. należytego zabezpieczenia mienia powiatu użytkowanego przez DSL.