Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne

 

Informacja telefoniczna:

 • prawa jazdy                 tel. 76-72-43-452,
 • rejestracja pojazdów tel. 76-72-43-453,
                                               76-72-43-454,
                                               76-72-43-455,
 • zajęcia pasa drogowego, przejazdy ponadnormatywne  tel. 76-72-43-487,
                                                                                                        tel. i fax  76-72-43-489,
 • zieleń, odszkodowania                                                             tel. 76-72-43-488,
 • zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty              tel. 76-85-49-809

 

Dyrektor Wydziału: Maciej Dzięgielewski
       Tel. 76-72-43-537

Zastępca Dyrektora Wydziału: Jerzy Filip
       Tel. 76-72-43-460

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział przyjmuje interesantów:

Poniedziałek od 800 do 1500
Wtorek od 800 do 1700
Środa od 800 do 1500
Czwartek od 800 do 1500
Piątek od 800 do 1300

We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy Getin Noble Bank s.a. 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.


Zadania Wydziału:

  • wydawanie, zatrzymywanie, cofanie, przywracanie i uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawanie międzynarodowych praw jazdy, a także sprawozdawczości w tym zakresie;
  • kierowanie kierujących pojazdami na egzamin sprawdzający oraz badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami;
  • przesyłanie drogą elektroniczną wniosków o wydanie praw jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie;
  • rejestracji, pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów naklejek, nalepek oraz tablic rejestracyjnych;
  • zamawianie drogą elektroniczną dowodów rejestracyjnych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz prowadzenie rozliczeń tym zakresie;
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rejestracji pojazdów i opłaty ewidencyjnej;
  • skreślanie z ewidencji pojazdów zbytych lub wycofanych decyzją z ruchu na stałe;
  • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu;
  • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
  • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom w zakresie komunikacji;
  • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
  • dokonywanie i skreślanie wpisu do rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
  • dokonywanie i skreślanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru w tym zakresie;
  • dokonywanie i skreślanie wpisu osób do ewidencji instruktorów oraz wydawanie im legitymacji;
  • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców;
  • zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych;
  • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
  • wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy oraz wypisów w tym zakresie;
  • udzielanie, odmawiania udzielania, zmieniania lub cofania licencji i wypisów w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym, a także sprawozdawczości w tym zakresie;
  • wydawanie, odmawianie wydania, zmienianie lub cofanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, a także sprawozdawczości w tym zakresie;
  • uzgadnianie na wniosek prezydenta miasta na prawach powiatu lub marszałka województwa wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  • kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozu na potrzeby własne osób i rzeczy, a także w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób;
  • wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdu z drogi, wyznaczania parkingu strzeżonego;
  • powoływanie komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką oraz prowadzenie spraw w zakresie egzaminowania.
  • współprac i nadzorów nad zarządem dróg powiatowych w zakresie zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych,
  • zamawianie oraz magazynowanie druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także prowadzenie rozliczeń w tym zakresie;
  • prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących eksploatacji sprzętu informatycznego systemów KIEROWCA i POJAZD.
  • wykonywanie określonych odrębnymi przepisami przeglądów podstawowych i szczegółowych dróg i obiektów mostowych;
  • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno -eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej;
  • zlecanie robót utrzymaniowych na sieci drogowej i obiektach mostowych, w tym planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzorowanie prawidłowości wykonania robót i uczestniczenie w odbiorach robót;
  • ochrona dróg, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla dróg i budowy zjazdów na te drogi, naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, nadzorowanie realizacji uzgodnień i robót obcych w pasie drogowym;
  • ochrona obiektów mostowych, w tym opiniowanie umieszczenia na nich urządzeń obcych;
  • organizowanie i kierowanie pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, w tym sporządzanie planów operacyjnych, zabezpieczenie podstawowego sprzętu (piaskarki, pługi, itp.), zabezpieczenie materiałowe do zwalczania śliskości oraz ochrony biernej przed zaśnieżeniem oraz zapewnienie łączności i sprawnego przebiegu informacji;
  • kierowanie przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych;
  • nadzorowanie prac drogowej służby liniowej na drogach i obiektach mostowych; wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub obiektu mostowego oraz bezpieczeństwo ruchu;
  • zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
  • prowadzenie ewidencji kart drogowych, raportów pracy sprzętu i ich rozliczanie;
  • współpraca z organami administracji państwowej i samorządami oraz innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania dróg i obiektów mostowych.
  • utrzymywanie przejezdności dróg;
  • organizowanie i wykonywanie prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością dróg i obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego, polegających na:
   • utrzymaniu czystości na mostach, w tym koszeniu trawy na stożkach oraz oczyszczaniu przestrzeni pod mostami,
   • awaryjnej wymiany oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych,
   • współudziału w ochronie obiektów w okresie zimowym i spływu lodu oraz powodzi,
   • drobnych robót utrzymaniowych w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
   • utrzymaniu w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających, wymianie pojedynczych elementów oznakowania i zabezpieczających,
   • naprawie pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
   • wykonywaniu drobnych robót na poboczach, w tym uzupełnianiu rozmytego korpusu drogi, likwidacji zastoisk wodnych,
   • wykonywaniu w trybie awaryjnym prac przywracających drożność urządzeń odwadniających,
   • utrzymaniu czystości pasa drogowego poprzez usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy, względnie ich oznakowanie,
   • wykonywaniu prac pielęgnacyjnych zadrzewienia i zieleni przydrożnej podyktowanych względami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • a) w zakresie robót mostowych:
   b) w zakresie robót drogowych
 • wykonywanie mostowych robót zabezpieczających oraz robót o charakterze awaryjnym;
 • odpowiednie oznakowanie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć;
 • utrzymanie rezerwy oznakowania niezbędnego do oznakowywania zdarzeń na drogach, bądź wyznaczania objazdów;
 • pomoc w pracach związanych z pomiarami na drogach, w tym zbieraniu informacji dla potrzeb ewidencji dróg i obiektów mostowych.