Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne

Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie/likwidacja z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, którego statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik do karty).
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, Nr konta 32 1240 1473 1111 00104343 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego Legnicy. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.
 3. Oryginały dokumentów; np. protokół, uchwały.

Opłaty:

 1. Opłata:10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy). Podstawa prawna: Załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz. 53.
 2. Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 1282 z późn zm.) organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zwolnione są z zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wykreślenie z ewidencji/likwidacji dokonuje się na wniosek Zarządu/likwidatora (ów)
 2. W przypadku wątpliwości co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Miejsce odbioru dokumentów:

Osobiście, przez osobę upoważnioną do reprezentacji klubu sportowego/likwidatora, w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.

Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.