Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.);

Wymagane dokumenty:

 1. Informacja o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (załącznik do karty).
 2. Oryginały dokumentów z zebrania założycielskiego:
  1. lista członków założycieli stowarzyszenia wraz z adresem zamieszkania, datą urodzenia i własnoręcznym podpisem
  2. protokół z zebrania założycielskiego;
  3. regulamin stowarzyszenia;
  4. uchwały : w sprawie powołania Stowarzyszenia, przyjęcia Regulaminu, powołaniu Przedstawiciela.
 3. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

Opłaty:

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Informację o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, składa stowarzyszenie wraz z dokumentami poświadczającymi jego założenie.
 2. W przypadku nie spełniania przez stowarzyszenie warunków określonych w ustawie, organ jst informuje stowarzyszenie o skierowaniu do sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę wskazaną jako uprawnioną do odbioru przez członków założycieli, w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.