Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami);
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 ze zmianami);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zmianami);

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (załącznik do karty).
 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8,59-220 Legnica, Nr konta 32 1240 1473 1111 00104343 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego Legnicy. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Opłaty:

 1. Opłata:17,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy). Podstawa prawna: Załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz. 53.
 2. Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 z późn zm.) organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zwolnione są z zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica, pokój 202.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zaświadczenie wydaje się na wniosek Przedstawiciela stowarzyszenia.
 2. W przypadku wątpliwości co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez Przedstawiciela stowarzyszenia, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.