Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Starosta Legnicki i z siedzibą przy placu Słowiańskim 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 76/ 72-43-560
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 76/ 72-43-429 lub listownie na dane adresowe wskazane w pkt.1.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO oraz  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art.6 pkt. 1 lit. e) czyli w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Legnicy ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach prawnych:
  1. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
  2. wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  3. wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.