Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737 t. j.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pdf, 180kB)
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (w przypadku ustanowienia pełnomocnika),
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu ( za każdy lokal objęty wnioskiem oraz za złożone pełnomocnictwo) ,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości):
  • odpis z księgi wieczystej gruntu (własność lub wieczyste użytkowanie),
  • uchwałę wspólnoty, zawierającą zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,
  • upoważnienie do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, wystawione przez właściciela budynku,
 • Dokument potwierdzający przyjęcie do użytkowania budynku lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych związanych z wybudowaniem lokalu wydane przez właściwy organ (dot. nowych budynków, nadbudowy oraz rozbudowy części budynku) ,
 • Dokument świadczący o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania zraz z oświadczeniem właściciela lokalu, zamieszczonym na rysunkach, potwierdzającym, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany. (dot. budynków przebudowanych)
 • Kserokopię zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej izby oraz kserokopię uprawnień osoby sporządzającej rzut bądź sporządzającej inwentaryzację lokalu,
 • Mapę – wyrys z ewidencji gruntów znajdujący się w zasobach geodezyjno – kartograficznych. W przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal – oznaczyć na niniejszej mapie wnioskowane pomieszczenia przynależne,
 • Rzuty kondygnacji z wyszczególnionym lokalem (w 2 oryginalnych egzemplarzach):
  • pochodzące z istniejącego projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę – potwierdzony „ZA ZGODNOŚĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury lub konstrukcyjno-budowlane bądź przez rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego uprawnienia wydane po 1991r.,
  • inwentaryzację architektoniczno – budowlaną sporządzoną w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz polskie normy (w przypadku braku aktualnej dokumentacji technicznej bądź w przypadku zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego).

Opłata:

 • ustalana (zgodnie z przepisami ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm) i wnoszona w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy lub na konto bankowe Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.
 • sprawy składane przez jednostki samorządowe i budżetowe - bez opłat

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Kontakt:

 • Pani Anna Konrad, tel. 76-72-43-450, pok.327
 • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Karolina Krok, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Ilona Nowakowska, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Monika Krynda, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327