Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Załączniki:

 1. dokument potwierdzający zbycie pojazdu;
 2. dokument tożsamości;
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta

Dodatkowe informacje.

Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny
 • umowa o dożywocie,
 • faktura VAT,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może stanowić podstawy do zgłoszenia o jego zbyciu. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu może być przyjęte dopiero w chwili zbycia pojazdu przez komis na rzecz nowego właściciela, którego dane umieszcza się w oświadczeniu o zbyciu pojazdu.

Opłaty:

 Nie pobiera się opłat za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

Opłata skarbowa:

 •  17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 Przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis stosownej adnotacji w dowodzie własności pojazdu.

 Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088.z późn. zm.).