Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania :

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 ETAP I

 1. wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu;
 2. oświadczenie , że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu;

ETAP II

 1. wniosek o rejestrację pojazdu;
 2. dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. wydane przez jeden z następujących podmiotów:

Informacja dodatkowa:

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
 2.  zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 3. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem        reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

 

Opłaty za wydanie:

Opłaty komunikacyjne

Samochód

Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

Motocykl

Motorower

Pozwolenie czasowe

13,50zł

13,50zł

13,50zł

13,50zł

Dowód rejestracyjny

54,00zł

54,00zł

54,00zł

54,00zł

Nalepka kontrolna

18,50

xxx

xxx

xxx

Nalepka legalizacyjna

12,50zł

12,50zł

12,50zł

12,50zł

Tablice rejestracyjne

80,00zł

40,00zł

40,00zł

30,00zł

RAZEM

180,50zł

121,50zł

121,50zł

111,50zł

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy  49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

 Opłatę skarbową, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697  PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu marki „SAM”,  stronie  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z  2017r., poz. 1257 z późn. zm.)).
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 2060 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1161.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).