Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania :

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 ETAP I

 1. wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu;
 2. oświadczenie , że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu;

ETAP II

 1. wniosek o rejestrację pojazdu;
 2. dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. wydane przez jeden z następujących podmiotów:

Informacja dodatkowa:
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 3. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właściciel prowadzi taką działalność lub aktualny odpis z KRS-u (do pobrania na stronie www.ems.ms.gov.pl/krs ) i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku podmiotów gospodarczych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym; Dokument do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl

Opłaty za wydanie:

pozwolenia czasowego   13,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
tablice rejestracyjne: samochodowe    80,00 zł
  do przyczep 40,00 zł
  motocyklowe 40,00 zł
  motorowerowe 30,00 zł
  indywidualne 1000,00 zł
znaków legalizacyjnych    12,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
nalepki kontrolnej na szybę   18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
dowodu rejestracyjnego    54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50zł
karty pojazdu    75,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50zł

 

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 •  17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu marki „SAM”, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 2060 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. (Dz. Urz. MI i R. z 2016r. poz. 12)