Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu lub o jej wymianę.

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 3. karta pojazdu w przypadku jej zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność,
 4. dowód tożsamości
 5. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

 

Informacje dodatkowe

Kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP dla pojazdu samochodowego  tj. pojazdu silnikowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o pierwszą rejestrację nowego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od dealera, potwierdzające wydanie karty pojazdu.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o rejestrację używanego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające wydanie karty pojazdu.

 

Opłaty:

 • za wydanie wtórnika karty pojazdu 75,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

 Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika karty pojazdu

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355z późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w  sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014r. poz.451).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód  funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).