Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu lub o jej wymianę.

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. karta pojazdu w przypadku jej zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność,
 3. dowód tożsamości
 4. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

Informacje dodatkowe

Kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP dla pojazdu samochodowego tj. pojazdu silnikowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o pierwszą rejestrację nowego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od dealera, potwierdzające wydanie karty pojazdu.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o rejestrację używanego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające wydanie karty pojazdu.

Opłaty:

 •  za wydanie wtórnika karty pojazdu 75,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 •  17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 Wydanie wtórnika karty pojazdu

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014r. poz.451).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).