Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. Zawiadomienie
 2. Pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:.

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany danych dotyczących mas i nacisków osi.

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi
 4. dowód tożsamości.

Informacja dodatkowa:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Opłaty:

 Nie pobiera się opłat za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego.

Opłata skarbowa:

 •  17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 Wpisanie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm..).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).