Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia odpowiedniej kategorii.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla:

 1. kategorii I,
  • 50zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
  • 100zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
  • 200zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 2. kategorii II – 100zł
 3. kategorii III
 • 200zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
 • 400zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
 • 1200zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
 • 2000zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie odpowiedniej kategorii.

Opłaty, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy GETIN NOBLE BANK S.A. 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem – opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii …...... za okres .........

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3397

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt II, w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku o jego wydanie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).