Wymagane dokumenty:
Opłata: 21 zł wpłacona do kasy Starostwa w pokoju nr 344 lub na nr rachunku bankowego : 28 1560 0013 2860 6494 4000 0003  tytuł wpłaty "Opłata za wydanie karty parkingowej"

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Podstawa prawna:
  • {podstawaPrawna} Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1446);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 843);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870) z póż. zmian.

Kontakt: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, III piętro, pokój nr 316 
tel. 76-72-43-516 lub
76-72-43-519