Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. pełnomocnictwo

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

 

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny.
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 3. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
 4. faktura VAT lub rachunek za montaż w/w instalacji.
 5. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu – dotyczy pojazdu do nauki jazdy i TAXI,
 6. dowód tożsamości.
 7.  pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem  reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

 

Opłaty:

Od adnotacji dokonanej w dowodzie rejestracyjnym  i karcie pojazdu nie pobiera się opłat.

 

Opłata skarbowa

za udzielone pełnomocnictwo wynosi 17zł.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisanie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990)
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088 .z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem -  Dz. U. z 2014r., poz.1813).