Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie zaświadczenia, bądź wniosek o udostępnienie danych zawartych w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.

Załączniki:

 1. oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
 2. dowód własności pojazdu, w przypadku nabycia pojazdu bez dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, bądź ich zagubienia
 3. dowód tożsamości
 4. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,
 5. karta czasowego pobytu – w przypadku cudzoziemca.

Opłata:

 Za wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, nie pobiera się opłaty.

 Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo;
 • 17 zł od czynności wydania zaświadczenia.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 Niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy

 Wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego – (Dz. U z 2016r. poz.23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm..).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2017r. poz. 128).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów – (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).