WYMAGANE DOKUMENTY:

Szczegółowe informacje dotyczące:

 1. wymaganych dokumentów i załączników,
 2. wysokości opłat oraz numery rachunków bankowych, na które należy dokonać wpłat umieszczone są przy poszczególnych procedurach z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek elektroniczny, w sprawie wydania prawa jazdy, może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

UWAGA! W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica. Dla nich właściwym organem jest Urząd Miasta Legnicy.

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

INFORMACJA DODATKOWA

Korzystanie z elektronicznego sposobu składania wniosku o wydanie prawa jazdy uwarunkowane jest posiadaniem przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego – kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil zaufany można uzyskać w:

1. Urząd Skarbowy, ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica
tel: 76 85 11 511
fax: 76 85 11 501

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Wł. Grabskiego 26, 59-220 Legnica
tel. 76 876 40 00
fax 76 876 42 35

3. Urząd Miasta W Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
tel.: 76 72 12 352
fax: 76 72 12 115

Do wniosku dołącza się, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i aktami wykonawczymi, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat.

W przypadku złożenia drogą elektroniczną, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ informuje wnioskodawcę drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie

Zalecane parametry dla zdjęcia:

 • Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
 • Przestrzeń barw: sRGB
 • Głębia kolorów: 24 bity
 • Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli
 • Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:

 • Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
 • Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości).
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników:

 • Skan w formacie JPEG.
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
  • Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 • Załącznik w formacie PDF
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 20011r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 515 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 200, poz. 1651)