Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej;
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. - w przypadku zmiany terminu ważności prawa jazdy;
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane -w przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D, D+E;
 6. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, o okolicznościach utraty dokumentu.

Do wglądu:

 1. oryginał prawa jazdy – nie dotyczy w przypadku utraty dokumentu;
 2. dowód tożsamości.

Opłaty:

 1. koszt wydania prawa jazdy wynosi: 100,00 zł.
 2. opłata ewidencyjna: 0,50 zł.

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, na stanowisku do spraw wydawania uprawnień za pośrednictwem karty płatniczej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 Getin Noble Bank s.a z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Informacja dodatkowa:

Osoba posiadająca prawo jazdy zobowiązana jest zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje nowy dokument prawa jazdy.

Wtórnik prawa jazdy wydaje się w przypadku utraty dokumentu, zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych zawartych w prawie jazdy.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawo jazdy u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Prawo jazdy wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Poz. 83).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 681).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 2247).