Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
 3. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy

Załączniki:

 1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
 2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, - o ile jest wymagane.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021r. poz. 573), osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych.
 4. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat,  sporządzona w obecności urzędnika.
 5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli osoba posiada lub kserokopia prawa jazdy w przypadku wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.  W w/w przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego ,chyba, że prawa jazdy jest terminowe.
 6. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 7. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) .

Informacje dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy , generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie KIEROWCA, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
 2. Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  1. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
 3. W przypadku pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienia,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy wydanego za granicą (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD drogą elektroniczną,  po niezdanym egzaminie),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologicznego), jeżeli osoba była skierowana na takie badania,
 • przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenie uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego powyżej 1 roku.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM ;
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1, D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy)
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  1. A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  2. D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy).

Opłaty komunikacyjne:

Nie pobiera się opłaty za wydanie profilu kandydata na kierowcę.

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, należy dokonać opłatę:

 • koszt wydania prawa jazdy: 100,00 zł.

Opłatę wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.