Do pobrania:

 1. wniosek poglądowy o wydanie prawa jazdy - do pobrania i wypełnienia w Wydziale Komunikacji i Dróg.
 2. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
 3. pełnomocnictwo
 4. Klauzula Rodo - do pobrania i wypełnienia 
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 Załączniki:

 1. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, - o ile jest wymagane;
 3. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 4. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat – o ile jest wymagana, sporządzona w obecności urzędnika,
 5. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 2. prawo jazdy – jeżeli osoba posiada.

Informacje dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie KIEROWCA, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

W przypadku pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienia,
 • rozszerzenia uprawnień
 • wymiany prawa jazdy wydanego za granicą (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD drogą elektroniczną,  po niezdanym egzaminie)
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologicznego), jeżeli osoba była skierowana na takie badania;
 • przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenie uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego powyżej 1 roku,

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1, D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy);
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
 1. a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
 2. b) D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy).

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za wydanie profilu kandydata na kierowcę.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978  z późn. zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r., poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1377).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 250 z późn. zm.).