Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek poglądowy o wydanie prawa jazdy - do pobrania i wypełnienia w Wydziale Komunikacji i Dróg.
 2. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane;
 4. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, o której mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – o ile jest wymagana;
 6. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 2. prawo jazdy – jeżeli osoba posiada.

Informacje dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie KIEROWCA, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienia,
 • rozszerzenia uprawnień
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologicznego), jeżeli osoba była skierowana na takie badania;
  • przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
  • przywrócenie uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego powyżej 1 roku,

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

 1. 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM ;
 2. 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 3. 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 4. 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 5. 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczjącej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 6. 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1, D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy);
 7. 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  • a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  • b) D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy);
 8. 21 lat – dla tramwaju.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za wydanie profilu kandydata na kierowcę

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 681).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 2247).