Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik do karty).
 2. Oryginały dokumentów z zebrania założycielskiego:
  1. lista członków założycieli klubu;
  2. protokół z zebrania założycielskiego;
  3. uchwała o utworzeniu klubu;
  4. uchwała o przyjęciu statutu klubu oraz statut klubu (w 2 egzemplarzach, podpisanych przez komitet założycielski);
  5. uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego.
 3. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.
 4. Jako dodatkowe dokumenty można dołączyć uchwały o wyborze organów klubu. W przypadku, gdy na zebraniu założycielskim nie wybrano składu organów klubu, informacje w tej sprawie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty ich wyboru.
 5. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, Nr konta 32 1240 1473 1111 00104343 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Opłaty:

1. Opłata:10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy). Podstawa prawna: Załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz. 53.

2. Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 z późn zm.) organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zwolnione są z zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Biuro Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, dokonuje się na wniosek Komitetu Założycielskiego klubu.
 2. W przypadku wątpliwości co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do wydania decyzji, możliwe jest przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę wskazaną jako członka Komitetu Założycielskiego lub przez osobę upoważnioną przez Komitet założycielski, w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Powiatowego, pokój 220, tel.76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.