Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami);
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393 ze zmianami);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami);
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru stowarzyszeń zwykłych (Dz. U. z 2016 r., poz. 644)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia-
  załączniki:
 2. Regulamin stowarzyszenia (2 egzm oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli
  - zapisy stanowiące o:
  • przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  • zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  • zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał)

  Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu. Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.
 5. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

Opłaty: Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter, Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica,

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, składają stowarzyszenia wraz z dokumentami poświadczającymi jego założenie.
 2. W przypadku nie spełniania przez stowarzyszenie warunków określonych w ustawie, organ nadzorujący informuje stowarzyszenie o skierowaniu do sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę wskazaną jako uprawnioną do odbioru, w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.

W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Uwagi:

 • Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 • Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów.

Dane kontaktowe:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Cedro, tel. 76 72 43 418

 • w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach tj. od dnia 20 maja 2016 r. - stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r. - obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 • zgodnie z art. 40 ust. 1a - c ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem (1a). Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b). Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1c).