Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) – dalej: U.O., marszałkowie województw są zobowiązani do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwanego BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118).

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są zobowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru.

Przepisy U.O. rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1).

W art. 51 ust. 2 U.O. wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru.

Podstawą do dokonania wpisu na wniosek podmiotu jest złożenie przez podmiot, do właściwego marszałka województwa, wniosku w formie papierowej.

Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 U.O.

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).

Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem: www.bdo.mos.gov.pl

 Adres strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zawierającej przydatne informacje: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,22927,idmp,22,r,r

 

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność w zakresie transportu odpadów:

Zgodnie z art. 233 ust. 2 U.O. od momentu utworzenia BDO transportujący odpady nie są już zobowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

W związku z powyższym od dnia 24 stycznia 2018 r. starosta nie wydaje już zezwoleń na transport odpadów.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 U.O. transportujący odpady (także ci posiadający już zezwolenie na transport odpadów) są zobowiązani do złożenia wniosku, do marszałka województwa, o wpis do BDO.

Informacja dla podmiotów wytwarzających odpady zwolnionych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 U.O. wytwórcy odpadów obowiązania do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub posiadających pozwolenie zintegrowane, są zobowiązani do złożenia wniosku, do marszałka województwa, o wpis do BDO. Wskazani wytwórcy odpadów wypełniają Dział 1 wniosku z danymi teleadresowymi.