Podstawa prawna:

  1. Art.12 pkt. 10 a z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2015r. poz. 1445 ze zm.)
  2. Uchwała Nr X/51/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat legnicki”.

Wymagane dokumenty:

Wniosek dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy o przyznanie stypendium starosty legnickiego, którego wzór stanowi załącznik

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • wniosek, o przyznanie stypendium lub nagrody starosty legnickiego należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego
  • do dnia 28 czerwca danego roku szkolnego.
  • dla uczniów klas kończących naukę w szkole do 25 kwietnia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Parter Biuro Obsługi Interesantów

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 II p. tel. 76- 72-43-567