Organ właściwy

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 118 i 119, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

  • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Wymagane dokumenty

Załączniki:
  • 2 egzemplarze projektu zgodnie z § 5 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem.
  • Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy w przypadku drogi powiatowej.
  • Opinia zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Opłaty skarbowe

17 zł w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 344, III p. w budynku Starostwa Powiatowego lub na rachunek

URZĘDU MIASTA W LEGNICY, Pl. Słowiański 8,
Nr konta: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ informacje: zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu i pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem.