Organ właściwy

Zarząd Powiatu w Legnicy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 159-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 119 i 136, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

 • art. 39 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Załączniki
 • plan orientacyjny miejscowości z oznaczeniem miejsca lokalizacji urządzenia (skala 1:25 000 lub 1:50 000),
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, umowę dzierżawy/najmu działki),
 • plan sytuacyjno-wysokościowy dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 sporządzone na kopii mapy zasadniczej (ilość egz. planu syt. wys. winna odpowiadać liczbie właścicieli danej działki + 1egz. dla organu rozpatrującego wniosek). Na planach sytuacyjnych należy nanieść kolorem przebieg przyłącza zgodnie z legendą, podać odległość sieci od krawędzi jezdni (minimalną i maksymalną), opisy średnic projektowanych sieci, rzędne posadowienia, średnice i głębokości studni oraz oznaczyć granicę działki pasa drogowego,
 • aktualne techniczne warunki projektowanego urządzenia wystawione przez dysponenta sieci,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nieruchomość nie jest objęta w uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego

Opłaty skarbowe

17zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 344, III p. w budynku Starostwa Powiatowego lub na rachunek

URZĘDU MIASTA W LEGNICY, Pl. Słowiański 8,
Nr konta: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, Wydział Dróg i Mostów w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyzje uzgadniające trasę lokalizacyjną urządzeń oraz projekty budowlane można odebrać u pracownika prowadzącego sprawę (pok.136).

Roboty budowlane można rozpocząć po spełnieniu łącznie wszystkich wymagań wskazanych w pouczeniu decyzji tj.:

 • uzgodnieniu projektu budowlanego u Zarządcy drogi
 • uzyskaniu i uostatecznieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 Prawa budowlanego) lub spełnieniu Art. 29a Prawa budowlanego wg, którego wykonywane roboty nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Decyzja staje się ostateczna jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, nie zostaje wniesione odwołanie którejkolwiek ze stron.
 • uzyskaniu przez Inwestora odrębnego zezwolenia w formie decyzji administracyjnej uprawniającego go do zajęcia pasa drogowego pod wykonanie zamierzanej inwestycji na 30 dni przed jego zajęciem. (Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* i umieszczenia urządzeń* w pasie drogowym). Na zajęcie pasa drogowego wymagany jest projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarządzającego ruchem tj. Starostę Powiatu Legnickiego uzgodnionego wcześniej przez Komendę Powiatową Policji i Zarządcę drogi, jeżeli prowadzone roboty wpływać będą na ruch drogowy lub ograniczy widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów, lub pieszych.

Decyzja uzgadniająca trasę lokalizacyjną urządzeń w pasie drogowym wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od jej wydania urządzenie nie zostanie wybudowane lub w przypadku niedotrzymania warunków określonych w niniejszej decyzji.