Organ właściwy

Zarząd Powiatu w Legnicy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 159-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 119 i 136, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

 • art. 40 ust. 14, 14a, 14b oraz 15 ustawy o drogach publicznych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. Szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Wymagane dokumenty

Załączniki
 • plan sytuacyjny zajęcia / rozkopu terenu w skali 1:500,
 • sposób zabezpieczenia i oznakowania w rejonie prowadzonych robót na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis, kopia (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu Właściciela została upoważniona inna osoba),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury).

Opłaty skarbowe

17zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 344, III p. w budynku Starostwa Powiatowego lub na rachunek

URZĘDU MIASTA W LEGNICY, Pl. Słowiański 8,
Nr konta: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, Wydział Dróg i Mostów w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Zgłoszenie wystąpienia awarii
  Wnioskodawca (np. gestor sieci) zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych składa pismo (fax, mail) z informacją o wystąpieniu awarii i przystąpieniu do jej usuwania podając następujące dane: nazwę i adres Wnioskodawcy, rodzaj urządzenia, które uległo awarii, miejsce jej wystąpienia (adres, powierzchnia zajętego pasa drogowego z podziałem na elementy), datę (+ewentualnie godzinę) przystąpienia do usunięcia awarii, przewidywany czas trwania prac, dane firmy wykonującej prace, dane osobowe i kontaktowe do osoby odpowiedzialnej.
 2. Wnioskodawca na każdym etapie usuwania awarii informuje w danym dniu Wydział Dróg i Mostów i Policję o wszelkich zmianach powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zmianach dotyczących organizacji ruchu. Wnioskodawca może skorzystać z załączonego wzoru.
 3. Wnioskodawca zawiadamia pisemnie Wydział Dróg i Mostów o zakończeniu prac związanych z usuwaniem awarii.
 4. Wydział Dróg i Mostów wydaje decyzję administracyjną na podstawie art. 40 ust. 4 i 14 ustawy o drogach publicznych naliczając opłatę zgodnie z uchwalonymi przez Radę Powiatu Legnickiego stawkami za zajęcie pasa drogowego.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia odtworzonego pasa drogowego do odbioru, który potwierdza się stosownym protokołem.