Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki -Starostwo Powiatowe w Legnicy z siedzibą przy placu Słowiańskim 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: 76-72-43-560.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 76-72-43-429.
 3. Dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadania realizowanego w zakresie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit. e RODO) w związku z realizacją spraw określonych w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie:
  • prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • zakładania osnów szczegółowych,
  • przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu z kategorią archiwalną sprawy określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. (Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji). Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.