na podstawie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2020r. poz. 110 z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późń. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (w oryginale) - złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
  1. szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
  3. program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
  4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:
    1. znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
    2. liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
    3. bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania,
  5. pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
  6. pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
biuro podawcze – parter lub elektronicznie: ePUAP.

Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy, do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 48 zł.
 • Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł;

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opłaty można wnosić:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

 1. Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
 2. Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić:
  1. spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
  2. wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
  3. pomoc medyczną i przedmedyczą, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
  4. drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
  5. warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
  6. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo -gaśniczych;
  7. w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy,
  8. środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
   • znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
   • liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
   • bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.
 3. Organizator imprezy jest zobowiązany:
  1. uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
  2. współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
   • uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
   • stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
   • dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
  3. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenia oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w pkt 3 lit.h, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego ratownictwa Medycznego,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania;
  4. opracować regulamin oraz program imprezy;
  5. ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
  6. zapewnić realizację planu, którym mowa w pkt 3 lit.c;
  7. uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
  8. powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
  9. na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
  10. udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji, organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  11. przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

 

Ponadto:

Przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu w przypadku planowanego zamknięcia lub ograniczenia ruchu na drodze.

 

Zasady uzyskiwania zezwoleń nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do odpowiednich Kościołów. Zasady te nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

Osoba odpowiedzialna

Tadeusz Chodorowski
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Telefon: 76/724-34-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 135, I. piętro

Formularze do pobrania