Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Podstawa Prawna:

{podstawaPrawna}

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowanie, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
  • kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,
  • kopie opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,
  • odpis aktu urodzenia,
  • informacje o stanie zdrowia nieletniego (karta zdrowia) w tym kartę szczepień,
  • kopię arkusza ocen,
  • świadectwo szkole ostatnio ukończonej klasy (w przypadku ukończenia etapu nauczania)
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane).

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica ,Parter Biuro Obsługi Interesantów

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie skierowania do placówki w zależności od terminu wskazania miejsca dla nieletniego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567

Informacje dodatkowe:

brak