Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Legnicy (biuro podawcze na parterze), wyślij pocztą tradycyjną lub prześlij elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie / utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 2. kserokopia metryki lub rodowodu psa.
 3. kserokopia zaświadczenia o numerze i miejscu umieszczenia mikroprocesorowa lub tatuażu.
 4. kserokopia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia w wysokości:

 • 82 zł – hodowla/utrzymanie przez osoby fizyczne,
 • 616 zł – hodowla/utrzymanie przez prowadzących działalność gospodarczą.

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171
tytułem: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie w/w zezwolenia

Opłata skarbowa za prowadzenie sprawy przez pełnomocnika (upoważnienie) w kwocie 17,00 zł.

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171
tytułem: opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia

 • Punkt obsługi interesantów (biuro podawcze na parterze)
 • za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz.909).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).

Pliki do pobrania: