Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek PB-4 - zgłoszenie rozbiórki (pdf) lub wygeneruj on-line
 • wniosek PB-2 - zgłoszenie robót (pdf) lub wygeneruj on-line
  UWAGA:
  • Ze względu na czytelność planów preferowane jest składanie dokumentów w formie papierowej.
  • W przypadku przesyłania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć wszystkie załączniki.
   (Na chwilę obecną serwis E-budownictwo nie przekazuje plików, dlatego na potrzeby generowania wniosku można załączyć 1 stronę lub pobrać wygenerowany wniosek w formacie DOC i uzupełnić listę załączników).
 • oświadczenie (pdf, 72kB) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • szkice, rysunki lub projekt,
 • mapa do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją obiektu lub projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w zależności od potrzeb,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz przyłączy do budynków należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku budowy instalacji zbiornikowych dodatkowo projekt ten powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Dokumenty pomocnicze:

Opłata:

 • nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 21 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku - parter Punkt Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Budownictwa,
 • informacja: sekretariat wydziału AB, pokój 324, III p, tel. 76-72-43-449,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt:

 • Pani Anna Słowińska, tel. 76-72-43-450, pok.325
 • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Małgorzata Serko, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Karolina Krok, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Małgorzata Zając, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Magdalena Draczyńska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Sejud, tel. 76-72-43-448, pok. 327