Podstawa prawna:

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji   i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322);

Tryb postępowania:

 1. Prace geodezyjne, przed rozpoczęciem, podlegają zgłoszeniu organowi właściwemu ze względu na cel tych prac. Zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.
 2. Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci zbiorów oraz dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;
 3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje przekazane zbiory oraz dokumenty, a wyniki weryfikacji utrwala w protokole weryfikacji;
 4. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu;
 5. Wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na którego rzecz wykonuje prace geodezyjne, oświadczenie  o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową.

Zgłaszanie prac geodezyjnych:

Portal Obsługi KlientaPortal Obsługi Klienta https://legnicki.webewid.pl, zakładka „E- Usługi dla Geodetów”.  Zgłoszenia prac geodezyjnych można przesłać również pocztą tradycyjną lub złożyć w Starostwie Powiatowym pl. Słowiański 1 na parterze w  Punkcie Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój 603 VI p. - w godzinach pracy urzędu.

 • instrukcja obsługi portalu >>TUTAJ<<
 • film promocyjny >>TUTAJ<<

Wnioski do pobrania:

Opłaty:

 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną.
 2. Opłatę obliczoną zgodnie z załącznikiem do ustawy, pobiera się przed udostępnieniem materiałów do zgłoszenia.
 3. Udostępnienie materiałów poprzedza się ustaleniem uiszczenia opłaty, na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub dowodu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego, pokój 344 III p.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej VI piętro.
Pokój nr 603
Tel. 76 72 43 569  lub 76 72 43 572

Kontakt w sprawie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej oraz uwierzytelniania dokumentów: pokój 626 tel. 76 72 43 576