Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie! Wpis do BDO

 Podstawa prawna:

 • 41, 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – u.o.,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

 Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o. prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów.

Wniosek powinien zawierać :

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 6. wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 7. wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 8. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 9. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 10. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 11. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 12. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń [nie dotyczy odpadów obojętnych]
 13. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 14. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
  1. informacja o tym czy planowane przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.);
  2. informacja czy wniosek dotyczy zbierania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych;
  3. informacja czy wniosek dotyczy zbierania wyłącznie odpadów niepalnych;
  4. informacja czy wniosek dotyczy zbierania wyłącznie odpadów obojętnych;
 15. zaświadczenia o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
 1. zaświadczenia o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
 2. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 3. oświadczenie, że w stosunku do:
  1. osoby, o której mowa w pkt 12 lit. a,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
 • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 14-16, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załączniki:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów
  1. w przypadku gdy wniosek dotyczy zbierania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, mają zastosowanie przepisy art. 41b u.o.
 2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
 3. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, o ile wniosek dotyczy zbierania odpadów palnych;
 4. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy wymieniony w pkt. 3, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 u.o.;
 5. plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów;
 6. jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
 8. oświadczenie o klasyfikacji/lub jej braku, przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Opłata:

Należną opłatę :

 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego, Getin Noble Bank S.A., Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001.

 Termin i sposób załatwienia:

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego; w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska, pokój nr 334 (boczne skrzydło budynku starostwa),
tel. 76 72 43 421.

Przypadki w których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają zezwolenia na zbieranie odpadów albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Katalog przedsięwzięć zaliczanych do znacząco oddziałujących na środowisko zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

Jeżeli planowane przedsięwzięcie obejmuje np. zbieranie odpadów złomu to jest sklasyfikowane w powyższym Rozporządzeniu i przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.