• Wywóz pojazdu za granicę – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy
 • Przejazd z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP - art. 74 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy
 • Przejazd związany z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy - – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu
 2. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 5. dowód tożsamości
 6. pełnomocnictwo

Informacja dodatkowa.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne.W karcie pojazdu organ dokonuje adnotacji „Wywóz pojazdu za granicę” oraz wpisuje tymczasowy nr rejestracyjny oraz serię i numer pozwolenia czasowego.

W przypadku przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP, właściciel przedkłada dowód własności pojazdu.

W przypadku przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy właściciel oddaje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Opłaty za wydanie:

1. pozwolenia czasowego 18,50 zł + 0,50 zł opł. ew.
2. znak legalizacyjny na tablice tymczasowe
lub
12,50 zł + 0,50 zł opł. ew
*6,25 zł + 0,50 zł opł ew.
3. tablic rejestracyjnych:  
  tymczasowych tablic samochodowych 30,00 zł
  tymczasowych tablic motocyklowych* 12,00 zł
  tymczasowych tablic motorowerowych* 12,00 zł
  tymczasowych tablic do przyczep * 15,00 zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  Getin Noble Bank s.a. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

UWAGA! Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy (przejdź)

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Osoby składające wnioski o rejestrację pojazdu bezpośrednio w urzędzie mogą dokonywać płatności kartami płatniczymi na stanowisku obsługującym klienta. W przypadku skorzystania z takiej możliwości Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych pobiera prowizję w wysokości 2,00zł od każdej płatności, bez względu na jej wysokość.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013r. poz. 1162)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014r, poz. 1727.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z 2004 r. Nr 211, poz. 2148, z 2006 r. Nr 65, poz. 462, z 2010r. Nr 14, poz. 75)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 852)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).