Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu – do depozytu;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana
 3. tablice rejestracyjne – do depozytu;

4. dowód tożsamości

5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Informacje dodatkowe.

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony;
 2. ciągniki samochodowe;
 3. pojazdy specjalne;
 4. autobusy.

Starosta właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, dokonuje czasowego wycofania pojazdu z ruchu zatrzymując w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu oraz zamieszcza stosowną adnotację w karcie pojazdu.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

1 kartę pojazdu jeżeli była wydana;

2 decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu.

Opłaty:

80 zł – za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,

W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłaty powiększają się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4,00zł – od 3 do 12 miesiąca;
 • 2,00zł – od 13 do 24 miesiąca,
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. rejestracji pojazdów polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U z 2017r., poz. 128)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.)).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2856. z 2005r. Nr 151, poz. 1266, z 2010r., Nr 79, poz. 524).