Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

 1. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu – do depozytu;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. tablice rejestracyjne – do depozytu;
 4. dowód tożsamości
 5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

 Informacje dodatkowe.

 Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony;
 2. ciągniki samochodowe;
 3. pojazdy specjalne;
 4. autobusy.

Starosta właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, dokonuje czasowego wycofania pojazdu z ruchu zatrzymując w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu oraz zamieszcza stosowną adnotację w karcie pojazdu.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia  wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

 W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

 1. kartę pojazdu jeżeli była wydana;
 2. decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu  ulega skróceniu.

 

Opłaty:

 80 zł – za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,

W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłaty powiększają się za każdy kolejny miesiąc  czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4,00zł – od 3 do 12 miesiąca;
 • 2,00zł – od 13 do 24 miesiąca,
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

 17 zł za pełnomocnictwo

 Opłatę skarbową, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. rejestracji pojazdów polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U z 2018r., poz. 1990)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.  1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)). 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r.  w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu  (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2856. z 2005r. Nr 151, poz. 1266, z 2010r., Nr 79, poz. 524).