Do pobrania:

 1. wniosek o wpisanie adnotacji urzędowej VAT, CIT, PIT

WYMAGANE DOKUMENTY

 wniosek o dokonanie wpisu adnotacji VAT 1-4 w dowodzie rejestracyjnym

 Załączniki

 1. dowód rejestracyjny;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, że pojazd spełnia określone poniżej warunki:

VAT- ...”dla pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

"CIT - …" - wpisując właściwą lit. od a do d - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a-d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),

"PIT - …" - wpisując właściwą lit. od a do d - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 5a pkt 19a lit. a-d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),

4. dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność.

5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela,  za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

 

Opłaty:

Za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, nie pobiera się opłaty.

 

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

 Sposób załatwienia sprawy.

 Wpisanie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  ( Dz. U z 208, poz. 1990.) 
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z  późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  26 czerwca 2012r.. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  (Dz. U. z 2015r., poz.776 z późn. zm.)