Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo
 3. oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
 4. oświadczenie do rejestracji warunkowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej)

Załączniki:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu lub umowy powierzenia pojazdu;
 2. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
  albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”; podrodzaj „czterokołowiec (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; Dokument do pobrania na stronie https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar
 6. tablice rejestracyjne lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o ich braku;
 7. dowód tożsamości;
 8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez reprezentanta, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu dołącza się do wniosku o rejestrację dokumenty, jak w przypadku rejestracji pojazdu z zagranicy.

W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu na terenie RP do wniosku o rejestrację właściciel przedkłada:

 1. dowód własności;
 2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
 4. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

REJESTRACJA WARUNKOWA

W przypadku braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej lub dokumentu potwierdzającego opłatę akcyzy, dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji pojazdu, po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego ( nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wydania pozwolenia czasowego) nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Informacja dodatkowa:

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo;

 1. zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji, oraz
 2. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.

W przypadku, gdy zagraniczny organ rejestrujący odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący występuje o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z części I i II właściciel pojazdu powinien dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący uznaje część I dowodu za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu na wniosek tego organu potwierdzenia, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany.

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację, albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

 • dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku nr 1 do Dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów;
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
 • dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne Samochód Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy Motocykl Motorower
Pozwolenie czasowe 13,50zł 13,50zł 13,50zł 13,50zł
Dowód rejestracyjny 54,00zł 54,00zł 54,00zł 54,00zł
Karta pojazdu 75,00zł xxx 75,00zł xxx
Nalepka kontrolna 18,50zł xxx xxx xxx
Nalepka legalizacyjna 12,50zł 12,50zł 12,50zł 12,50zł
Tablice rejestracyjne 80,00zł 40,00zł 40,00zł 30,00zł
Opłata ewidencyjna 2,50zł 1,50zł 2,00zł 1,50zł
RAZEM 256,00zł 121,50zł 197,50zł 111,50zł

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

UWAGA! Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy (przejdź)

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355
  z późn. zm.,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).