Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

REJESTRACJA WARUNKOWA
Do pobrania
:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo
 3. oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
 4. oświadczenie do rejestracji warunkowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej)

 Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu lub umowa powierzenia pojazdu;
 2. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
  albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego w przypadku pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim;
 3. dowód rejestracyjny pojazdu ( część I i II jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu) wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 4. dowód odprawy celnej przywozowej wraz z adnotacją „towar objęto procedurą dopuszczenia do obrotu na terytorium RP”– jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium RP albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy; Dokument do pobrania na stronie https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar
 6. tablice rejestracyjne lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o ich braku;
 7. dowód tożsamości;
 8. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właściciel prowadzi taką działalność lub aktualny odpis z KRS-u (do pobrania na stronie www.ems.ms.gov.pl/krs ) i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku podmiotów gospodarczych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym; Dokument do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl
 9. pełnomocnictwo w przypadku działania przez reprezentanta, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu dołącza się do wniosku o rejestrację dokumenty, jak w przypadku rejestracji pojazdu
z zagranicy.

W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu na terenie RP do wniosku o rejestrację właściciel przedkłada:

 1. dowód własności;
 2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 4. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

REJESTRACJA WARUNKOWA

W przypadku braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej lub dokumentu potwierdzającego opłatę akcyzy, dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji pojazdu, po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego ( nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wydania pozwolenia czasowego) nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Informacja dodatkowa:

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo;

a) zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji, oraz

b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.

W przypadku, gdy zagraniczny organ rejestrujący odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia organ rejestrujący występuje o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z części I i II właściciel pojazdu powinien dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący uznaje część I dowodu za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu na wniosek tego organu potwierdzenia, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację pojazdu, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego lub konsula w przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka. Dowód rejestracyjny wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) w zakresie zawierającym oznaczenie kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów – nie musi być tłumaczony na język polski.

Termin badania technicznego określonego w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym jest respektowany dla pojazdów zarejestrowanych i nie przekracza on terminu obowiązującego w Polsce – zgodnie z art. 81 ust 4-10 ustawy.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 Opłaty komunikacyjne za wydanie:

1.

pozwolenia czasowego

13,50 zł + 0,50 zł opł. ew.

2.

dowodu rejestracyjnego

54,00 zł + 0,50 zł opł. ew.

3.

kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne

12,00 zł + 0,50 zł opł. ew.

4.

nalepkę kontrolną na szybę

18,50 zł + 0,50 zł opł. ew.

5.

kartę pojazdu

75,00 zł + 0,50 zł opł. ew

6.

tablic rejestracyjnych:

-

samochodowych

80,00 zł

-

motocyklowych

40,00 zł

-

motorowerowych

30,00 zł

-

tablic indywidualnych

1000,00 zł

-

zabytkowych tablic samochodowych

100,00 zł

-

zabytkowych tablic motocyklowych

50,00 zł

 

Pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli - 253,50zł +2,50zł opłata ewidencyjna

Motocykle - 195,00zł + 2,00zł

Naczepy, przyczepy, ciągniki rolnicze - 120,00zł + 1,50zł opłata ewidencyjna

Motorowery - 110,00zł + 1,50zł opłata ewidencyjna

 
Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa :

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 Sposób załatwienia sprawy:

 Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna: OK

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm..).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 2060 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).