Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo (pdf)
 3. oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (docx), (pdf)
 4. oświadczenie o rejestracji warunkowej (docx), (pdf)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu lub umowy powierzenia pojazdu.
 2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (wzory na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-dowodow-rejestracyjnych).
 3. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 4. Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Dokument do pobrania na stronie https://puesc.gov.pl,
 5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
 6. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o ich braku.
 7. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 8. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu dołącza się do wniosku o rejestrację dokumenty jak w przypadku rejestracji pojazdu z zagranicy.

 

W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu na terenie RP do wniosku o rejestrację właściciel przedkłada:

 1. dowód własności pojazdu, a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu - dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 2. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany w państwie członkowskiego UE lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
 3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

REJESTRACJA WARUNKOWA

W przypadku braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej lub dokumentu potwierdzającego opłatę akcyzy, dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji pojazdu, po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego (nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wydania pozwolenia czasowego) nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu, a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Informacja dodatkowa:

 1. Od 1 stycznia 2020r. przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE istnieje obowiązek zamieszczania informacji we wniosku o rejestrację pojazdu o dacie jego sprowadzenia. Podstawą dokonania wpisu jest oświadczenie właściciela pojazdu lub importera, które może być zastąpione adnotacją na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się importem i sprzedażą pojazdów.
 2. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 3. W przypadku, gdy niezbędne jest ustalenie dodatkowych danych pojazdu (np. rok produkcji, nacisk osi, masa własna) wymagane jest przedłożenie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może wykonać na wniosek właściciela lub po skierowaniu otrzymanym z Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
 4. Jeżeli z przedłożonych dokumentów własności pojazdu wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowych badań technicznych, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela lub na podstawie skierowania.
 5. Termin badania technicznego określony w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, potwierdzający wykonanie badania technicznego, jest respektowany tylko wówczas gdy nie przekracza terminu określonego w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 6. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówił wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, starosta może wystąpić do tego organu o potwierdzenie tych danych. Uzyskane potwierdzenie tych danych, w postaci papierowej albo elektronicznej, zastępuje dokument potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu.
 7. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dowód odprawy celnej przywozowej może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację, albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 9. Organ rejestrujący wydaje decyzję o odmowie rejestracji pojazdu:
  • w przypadku braku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1, z uwzględnieniem przy tej weryfikacji art. 72 ust. 1b-5;
  • jeżeli na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844 oraz z 2021 r. poz. 159) uzyskał informację, że zgłoszony do rejestracji pojazd został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób;
  • jeżeli w odpowiedzi na jego pytanie skierowane do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą lub punktu kontaktowego wyznaczonego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uzyskał potwierdzenie, że status prawny pojazdu uprzednio zarejestrowanego w tym państwie powoduje przeszkodę do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
  • dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym, że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku nr 1 do Dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów;
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
  • dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.
 11. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  • paszport oraz wiza Schengen lub krajowa, potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 12. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Organ rejestrujacy dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne Samochód Przyczepa, naczepa,
ciągnik rolniczy
Motocykl Motorower
Pozwolenie czasowe

13,50zł

13,50zł

13,50zł

13,50zł

Dowód rejestracyjny

54,00zł

54,00zł

54,00zł

54,00zł

Nalepka legalizacyjna

12,50zł

12,50zł

12,50zł

12,50zł

Tablice rejestracyjne

80,00zł

40,00zł

40,00zł

30,00zł

RAZEM 160,00zł 120,00zł 120,00zł 110,00zł

Opłaty wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

UWAGA! Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy (przejdź)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników.