JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ZGŁOSZENIE WYKONYWANIA KRAJOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE

Aby uzyskać zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne należy złożyć zgłoszenie przez przedsiębiorcę mającego siedzibę firmy na obszarze powiatu legnickiego (Druk_0-Z).

Do wniosku należy załączyć odpowiednio, następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców (DRUK nr 7).
  2. Wykaz pojazdów wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (DRUK nr 6).
  3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu/ów.

UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2013poz. 1414 tekst jednolity z późn.zm.),

Opłaty:

Opłata administracyjna: na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.i Gosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzamin. i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z 2013r. poz. 916), wynosi:

  • 500,- zł za zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne.
  • 100,- zł za każdy wypis z zaświadczenia.

Opłata skarbowa:

  • na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.) za pełnomocnictwo 17,-zł.

Opłaty można dokonać do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy lub przelewem na rachunek nr: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  Getin Noble Bank s.a.