w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności do działki gruntu, użytkowanej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, tj. tzw. „działki dożywotniej” oraz działki gruntu, na której znajdują się zabudowania stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, tj. tzw. „działki siedliskowej”

 

 

I. Działka dożywotnia

Na podstawie z art.118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz.1403 ze zm. / grunty rolne pozostające w użytkowaniu, w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa za świadczenie emerytalno-rentowe, podlegają przekazaniu na własność, na wniosek osoby zainteresowanej.

Roszczenie to przysługuje także zstępnemu w linii prostej (syn-wnuk-prawnuk), który po śmierci osoby uprawnionej faktycznie włada nieruchomością w zakresie odpowiadającym uprawnieniom tej osoby.

II. Działka siedliskowa

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U.Nr 10, poz.53/, właścicielom zabudowań znajdujących się na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa za świadczenie emerytalno-rentowe, na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1983r. – przysługuje na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. Zwrot przedmiotowej działki gruntu przysługuje każdemu kolejnemu właścicielowi zabudowań, ujawnionemu w dziale II księgi wieczystej.

Starosta Legnicki informuje, że wnioski w sprawie nieodpłatnego zwrotu na własność zarówno działki siedliskowej, jak i dożywotniej należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować pod numerem telefonu: 76/ 72-43-445 lub 76/ 72-43-443 - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy.