Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W miniony poniedziałek wykonano profilaktyczne testy dotyczące zakażenia koronawirusem wśród personelu Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” dla Dorosłych w Brenniku. 3 czerwca br.  spłynęły wyniki pobranych wymazów i wszystkie są ujemne. Pracownicy jednostki są zdrowi.

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie 1 czerwca br. odbyło się szkolenie pracowników z zakresu wdrożenia procedury bezpieczeństwa na terenie ośrodka w czasie zagrożenia COVID-19. Kadra została przeszkolona z zakresu prowadzenia zajęć i stosowania zasad obowiązujących w ŚDS w dobie walki z koronawirusem. Wyposażona została również w środki ochrony osobistej. Placówka zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia przygotowana jest do wznowienia działalności. 

Wyjątkowa uroczystość, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, miała miejsce 1 czerwca br. w budynku Starostwa. Kazimierz Pleśniak Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy wręczył statuetki „Nade wszystko dziecko 2020”, które przyznawane są od 23 lat. Są one ogromnym wyróżnieniem za trud, ciężką pracę na rzecz potrzebujących rodzin i dzieci. Udział w uroczystości wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.

Starosta Legnicki Adam Babuśka zwołał 1 czerwca br. kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej Ośrodka Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol” w Chojnowie.

Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele władz Powiatu: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Miasta Chojnów Jan Serkies, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jacek Watral, Prezes Niebieskiego Parasola Małgorzata Sztompke oraz pracownicy merytoryczni Starostwa.

W wyjątkową niedzielę Zesłania Ducha Świętego nazywanej „Zielonymi Świątkami” w powiecie legnickim 50- lecie Kapłaństwa obchodził ksiądz Stanisław Kawzowicz Proboszcz Parafii pw. Św. Krzyża w Rzeszotarach.

W uroczystościach wzięły udział Janina Mazur – wicestarosta legnicki oraz Anna Graf – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego.  W swoim wystąpieniu Wicestarosta oprócz serdecznych życzeń zwróciła uwagę na zaangażowanie dostojnego Jubilata na rzecz społeczności lokalnej. Ksiądz Proboszcz zawsze aktywnie uczestniczy w Jubileuszach szkoły i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania Powiatu Legnickiego są również bliskie sercu księdza Kawzowicza, który odsłonił i poświęcił odnowioną Figurę Św. Nepomucena w Pątnówku, a także uczestniczył w uroczystej mszy św. w Katedrze Legnickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz poświęceniu sztandaru z okazji XX- lecia powiatu.

Wotum zaufania i absolutorium są kluczową kwestią dla oceny wykonania budżetu w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w powiecie. W ostatnim tygodniu maja odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Zarząd Powiatu Legnickiego siedemnastoma głosami za otrzymał najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Jednomyślność Radnych podczas głosowania nad uchwałą o wotum zaufania, a następnie o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2019 została poprzedzona debatą radnych nad Raportem o stanie powiatu za 2019 rok i przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na temat realizacji budżetu za miniony rok.

Współpracujemy