Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

PUP

Kwota ta jest uzgodniona w umowie. Nie może jednak przekraczać kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 1 850 zł w 2016 r.) obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Ważne jest to, że zatrudniony bezrobotny powinien być pracownikiem nie tylko przez czas 12 – miesięcznej refundacji, lecz także przez kolejnych 12 miesięcy po ustaniu refundacji. Ustawa wymaga, że zatrudnienie powinno być w wymiarze pełnego etatu. Nie będzie miał znaczenia rodzaj wykonywanej pracy.

 

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy, przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się seminarium dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2016 r. przepisów prawnych. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Tomasz Piętka.

XIII Sesję Rady Powiatu poprowadził po raz pierwszy nowy Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Po serdecznym przywitaniu wszystkich zgromadzonych oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady i jednocześnie Przewodniczącej Ludowych Zespołów Sportowych Stanisławie Pakos, która wręczyła Członkowi Zarządu Zbigniewowi Kądziołce oraz Radnemu Jackowi Mazurowi podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy organizacji Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w roku 2015.

zdjęcie nr 1

Starostwo Powiatowe w Legnicy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w eliminacjach powiatowych do XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”. Tegoroczne eliminacje powiatowe organizowane są przez Starostwo Powiatowe w Legnicy i odbędą się 14 marca 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, w sali 3a (parter) o godzinie 1000.

zdjęcie nr 1

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef OC Kraju ogłosił XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem:„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Wzorem lat ubiegłych, mając na uwadze promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, Powiat Legnicki włącza się w organizację tego przedsięwzięcia. Starosta Legnicki Zarządzeniem Nr 6 z dnia 20.01.2016 r. powołał Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia eliminacji powiatowych ww. konkursu.

Regulamin oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej KG PSP www.straz.gov.pl w zakładce konkursy/plastyczne.

zdjęcie nr 1

 

Polski Rząd prowadzi ewakuację osób pochodzenia polskiego ze wschodnich terenów Republiki Ukrainy. W obliczu niestabilnej sytuacji społeczno-politycznej, związanej z trwającym w tym regionie konfliktem zbrojnym, niezwykle istotne jest udzielanie wsparcia przebywającym tam rodakom, którzy pomimo pozostawania poza granicami kraju nadal pielęgnują swoją polskość. Dlatego też Wojewoda Dolnośląski prosi o pomoc w przyjęciu i zakwaterowaniu osób pochodzących z Mariupola i okolic tego miasta. Osoby deklarujące chęć udzielenia takiej pomocy proszone są o kontakt z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.


Janina Mazur
Starosta Legnicki